از دور دل میبرد از نزدیک زهره

   معنی:

    کسی یا چیزی که از دور خوب و جالب باشد اما از نزدیک بد و زشت