مثل انار ترکیدن

   معنی:

    کنایه از ترکیدن بغض و به شدت گریه افتادن