شتر سواری دولا دولا نمی شود

   معنی:

    استفاده از وسیله نامناسب جهت پوشاندن عیب و پنهان داشتن گناه و تقصیر .