آستین بالا زدن

   معنی:

    اقدام جدی و همت برای انجام کار خیر،مثل راه انداختن عروسی،رفع گرفتاری، رفع بیکاری و غیره