هیزم تر به کسی فروختن

   معنی:

    به کسی بدی کردن