حمام زنانه

   معنی:

    جای شلوغی که صدای همهمه در آن پیچیده باشد.