بسا کسان که به روز تو آرزومندند

   معنی:

    اشاره به کسانی که از شرایط و وضعیت موجود خود ناراضی بوده و ناشکری و ناسپاسی میکنند،در حالی که خیلی ها به همان موقعیت حسرت برده و آرزو میکنند که به جای او باشند