بزخر

   معنی:

    کسی که جنسی را به زیر قیمت واقعی آن بخرد