چوب خدا صدا نداره،اگه بزنه دوا نداره

   معنی:

    وقتی خدا بخواهد کسی را تنبیه کند به طریقی چنان درمانده و گرفتارش میکند که شخص حتی فکرش را نکرده و راه چاره ای برایش وجود نداشته باشد