بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته!

   معنی:

    پس از چندین بار تکرار کاری و داشتن تجربه کافی مرتکب اشتباه شدن