جون به عزرائیل نمیده

   معنی:

    سخت گیر و خسیس