یکی به نعل میزنه یکی به میخ

   معنی:

    دو پهلو و دو جور حرف زدن،کلام بینابین و ناواضح،مراعات هر دو طرف را کردن و مقصود خود را در لفافه بیان نمودن