نو دیده،قبا ندیده

   معنی:

    اشاره به آدم بی ظرفیت و ندید بدیدی که تازه به مال و منالی رسیده باشد و با خود نمایی هرچه را به رخ این و آن بکشد