آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

   معنی:

    از داشتن چیزی یا نعمتی بی اطلاع بودن یا قدر آن را ندانستن و یا خود داشتن و از دیگران طلبیدن.