جیم شدن

   معنی:

    گریختن و ترک کردن جایی بطور پنهانی و ناگهانی