سکه یک پول سیاه کردن

   معنی:

    خفیف و بی آبرو کردن،بی حرمت و بی ارزش نمودن(در حد بی ارزشی یک پول سیاه)