آب از آب تکون نخورده

   معنی:

    هیچ اتفاقی نیفتاده