انگار ماست تو دهنشه

   معنی:

    کسی که شل و بی رمق حرف بزند