قاطی مرغها شدن

   معنی:

    جوانی که داماد شده ، یا مجردی که متاهل شده باشد