سال به سال دریغ از پارسال

   معنی:

    افسوس گذشته و اینکه هر سال از سال قبل بدتر است