کارد بزنی خونش در نمی آید

   معنی:

    شدت عصبانیت در حدی که خون در بدن منجمد می شود