قصاص قبل از جنایت

   معنی:

    محکوم . مجازات کردن پیش از مشخص شدن و اثبات خطا