شنونده باید عاقل باشه

   معنی:

    هر حرفی که از دیگران شنیده میشود نباید فوراً باور و قبول کرد بلکه باید با عقل و منطق آنرا سنجید