آه ندارد با ناله سودا کند

   معنی:

    وصف درماندگی و نداری کسی،اغلب در زمان تحقیر کردن به کار میرود