نان کسی را آجر کردن

   معنی:

    کسی را بیکار کردن ، نان کسی را بریدن و جلوی روزی او را گرفتن ، قطع کردن روزی و درآمد کسی .