شتر گاو پلنگ

   معنی:

    هر چیز نامعلوم و غیر مشخصی که از آن نتوان سر درآورد . عدم تناسب اجزای تشکیل دهنده یک چیز . کنایه از زرافه .