این قبایی است که برای تو دوخته شده

   معنی:

    این کار یا این شخص و این چیز درست در حد و شأن توست و به درد تو میخورد