حرف باد هواست

   معنی:

    اشاه به کسانی که روی قولشان نتوان حساب کرد و حرفشان اعتبار چندانی نداشته باشد