تا گوساله گاو شود ، دل صاحبش آب شود

   معنی:

    اشاره به انتظاری سخت و طولانی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب .