کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

   معنی:

    برای انجام کارها جز به خود نباید به دیگران امید و اتکا داشت زیرا کسی کمک نمی کند(یا نمی تواند کمک کند)