غلام حلقه بدوش

   معنی:

    مثل برده مطیع و گوش به فرمان بودن.