بدتر از کوری بی شعوری

   معنی:

    شعور و معرفت برای انسان والاترین ارزش محسوب میشود و وجود آن حتی از نعمت بینایی نیز محسوس تر و مهمتر است زیرا نقصان هر چیز جبران پذیر است جز نقصان عقل و شعور