خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند

   معنی:

    دعا یا گله کسی که از پا در آمده و از نظر عزت و مقام تنزل یافته و زمین خورده است.