جانماز آب کشیدن

   معنی:

    خشکه مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان ، در حدی که به پاکی جانماز شک کند