هردمبیل

   معنی:

    آشفته و بی سر و سامان،درهم و برهم و بی نظم و قانون