دعوا سر لحاف ملاست

   معنی:

    برای رسیدن به مقصود چیزی را بهانه قرار دادن