من اینور جوی تو اونور جوی

   معنی:

    به حالت قهر از هم جدا شدن،تسویه حساب قهرآمیز