آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

   معنی:

    گذشته باز نمی گردد