از خجالت آب شدن

   معنی:

    شرمندگی زیاد در حد ذوب شدن و عرق کردن