رخت بعد از عید به درد گل منار می خورد

   معنی:

    چیزی یا کمکی که بعد از موقع لزوم به دست آید و به موقع و به جا نباشد دیگر به درد نمی خورد .