موش دواندن

   معنی:

    در کار کسی خلل و مشکل و مزاحمت ایجاد کردن