یک ده آباد به از صد شهر خراب

   معنی:

    یک چیز یا کار درست و حسابی و کامل بهتر از چندین کار جور واجور ناقص و بدرد نخور می باشد .