آیه یأس خواندن

   معنی:

    حرفهای نا امید کننده زدن