با خودش هم قهر است

   معنی:

    به آدم اخمو و عبوس و ترشرو می گویند