خاله وارسی

   معنی:

    فضولی و کنجکاوی ، جستجو و سردرآوردن از محلی یا موقعیتی.