آش کشک خالته،بخوری پاته نخوری پاته

   معنی:

    اجبار در قبول و انجام کاری که بر کسی تحمیل شده