تو کوک کسی رفتن

   معنی:

    در بحر کسی رفتن و حواس خود را معطوف او کردن،سر از کار کسی درآوردن و تجسس کردن