همه کاسه کوزه ها سر کسی شکستن

   معنی:

    هنگامیکه همه تقصیرها به گردن کسی که مقصر نیست بیفتد