هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک

   معنی:

    وقتی که خود مدعی ، مصلح و یا نصیحت گو خطاکار و یا خلاف کار از آب درآید ، دیگر نمی توان از بقیه توقعی داشت و جلوی کارهای زشت آن را گرفت .