آدم گدا، این همه ادا

   معنی:

    فرومایه ای که فخر فروشی کند.